Konsultacje społeczne dotyczące "Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Bydgoszczy do 2030 roku" - ankieta dla przedsiębiorców


Ankieta skierowana do przedsiębiorców

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Bydgoszczy do uzupełnienia poniższej ankiety, która ma na celu szczegółowe określenie potrzeb w zakresie rozwoju transportu.Udzielone przez Państwa odpowiedzi pozwolą na opracowanie strategii umożliwiającej zdefiniowanie  zadań oraz określenie koniecznych do ich realizacji źródeł finansowania.

Ankieta składa się z 17 pytań.

Pytania konsultacyjne

Słowniczek:
Wszystkie pojęcia, których dotyczy słowniczek, zostały oznaczone gwiazdką*.

Pojazd elektryczny - pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną,  gromadzoną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Pojazd hybrydowy - pojazd samochodowy o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest gromadzona przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Pojazd napędzany gazem ziemnym - pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu gaz ziemny CNG lub LNG.

Pojazd napędzany wodorem - pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytwarzaną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych.

Paliwa alternatywne - paliwa lub energia elektryczna wykorzystywana do napędu silników pojazdów samochodowych lub jednostek pływających stanowiące substytut dla paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach jej przetwórstwa, w szczególności energię elektryczną, wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i parafinowe, sprężony gaz ziemny, skroplony gaz ziemny lub gaz płynny.

CNG- sprężony gaz ziemny.

LNG- skroplony gaz ziemny.

Strefa czystego transportu - strefa wyznaczana dla terenu śródmiejskiej zabudowy, do której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż: elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

Proszę podać wielkość przedsiębiorstwa
do 9 osób
10 - 49 osób
50 - 249 osób
Powyżej 250 osób
Brak odpowiedzi
Czy profil działalności przedsiębiorstwa jest związany z transportem?
Zdecydowanie tak- transport stanowi główny filar działalności
Tak, kwestie związane z transportem istotnie wpływają na świadczone usługi lub wytwarzane produkty
Umiarkowanie, kwestie związane z transportem nie wpływają znacząco na świadczone usługi lub wytwarzane produkty
Świadczone usługi lub wytwarzane produkty w znikomy sposób są związane z transportem
Inne: 
Brak odpowiedzi
W jakim sektorze prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa ?
Rolnictwo
Usługi
Przemysł
Handel
Budownictwo
Usługi użyteczności publicznej, administracja
Transport
Inne:
Ile i jaki rodzaj pojazdów jest użytkowany w przedsiębiorstwie ?
Proszę podać liczbę samochodów w przedsiębiorstwie wraz z podziałem na rodzaj zasilania
Proszę określić zużycie paliwa w pojazdach użytkowanych w przedsiębiorstwie w ostatnim roku (2019 rok)
Proszę określić prognozowane zużycie paliwa w przyszłym roku (2021 rok).
Czy planują Państwo w przyszłości zakup samochodów wykorzystujących paliwa alternatywne* ?
Tak, pojazdów o napędzie elektrycznym*
Tak, pojazdów o napędzie hybrydowym*
Tak, pojazdów napędzanego wodorem*
Tak, pojazdów napędzanego gazem ziemnym*
Tak, pojazdów napędzanych innymi paliwami alternatywnymi*
Nie
Jakiego rodzaju pojazdy wykorzystujące paliwa alternatywne* zakładają Państwo zakup w przyszłości ?
W jakim czasie planują Państwo zakup pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne ?
W przeciągu następnego roku
W przeciągu następnych dwóch lat
W przeciągu nastepnych trzech lat
W przeciągu nastepnych pięciu lat
W przeciągu następnych ośmiu lat
W przeciągu nastepnych dziesięciu lat
Inne:
W jaki sposób przedsiębiorstwo nabywa pojazdy ?
  Tak Nie Brak odpowiedzi
Zakup za gotówkę
Tak
Nie
Brak odpowiedzi
Kredyt
Tak
Nie
Brak odpowiedzi
Leasing
Tak
Nie
Brak odpowiedzi
Wynajem długoterminowy
Tak
Nie
Brak odpowiedzi
Wynajem krótkoterminowy
Tak
Nie
Brak odpowiedzi
Prosimy o zaznaczenie, jakie kryteria są brane pod uwagę podczas nabywania pojazdów
  Bardzo ważne Ważne Obojętne Nieistotne Nie biorę tego pod uwagę Brak odpowiedzi
Koszt zakupu
Bardzo ważne
Ważne
Obojętne
Nieistotne
Nie biorę tego pod uwagę
Brak odpowiedzi
Zużycie paliwa
Bardzo ważne
Ważne
Obojętne
Nieistotne
Nie biorę tego pod uwagę
Brak odpowiedzi
Koszty eksploatacji
Bardzo ważne
Ważne
Obojętne
Nieistotne
Nie biorę tego pod uwagę
Brak odpowiedzi
Oddziaływanie na środowisko
Bardzo ważne
Ważne
Obojętne
Nieistotne
Nie biorę tego pod uwagę
Brak odpowiedzi
Komfort i wygoda
Bardzo ważne
Ważne
Obojętne
Nieistotne
Nie biorę tego pod uwagę
Brak odpowiedzi
Prestiż
Bardzo ważne
Ważne
Obojętne
Nieistotne
Nie biorę tego pod uwagę
Brak odpowiedzi
Jakie korzyści mogły by Państwa przekonać do nabycia pojazdu wykorzystującego paliwa alternatywne* ?
Możliwość uzyskania dofinansowania
Ulgi podatkowe
Niski koszt eksploatacji
Możliwość darmowego parkingu
Możliwość poruszania się po buspasach
Dbałość o środowisko - ekologia
Komfort jazdy
Brak hałasu
Prestiż
Czy na terenie przedsiębiorstwa byłaby możliwość zbudowania stacji do ładowania pojazdów elektrycznych?
Tak
Nie
Nie wiem
Brak odpowiedzi
Jakie kryteria wpłynęłyby na zbudowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa ?
  Tak Nie Brak odpowiedzi
Darmowe zasilanie pojazdów
Tak
Nie
Brak odpowiedzi
Zysk z tytułu dzierżawy teremnu pod tzw. "ładowarkę"
Tak
Nie
Brak odpowiedzi
Ulgi podatkowe
Tak
Nie
Brak odpowiedzi
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
Tak
Nie
Brak odpowiedzi
Prestiż
Tak
Nie
Brak odpowiedzi

W jakich rejonach Miasta powinien powstać ogólnodostępny punkt ładowania i ile czasu mógłby Pan/mogłaby Pani w tym miejscu poświęcić na jednorazowe ładowanie samochodu elektrycznego ?

Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi/komentarze, którymi chcą się z nami podzielić, prosimy o wpisanie ich poniżej