Konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji 500 stojaków rowerowych


Kiedy? 7 - 28 lutego 2024 r.  
Kto może brać udział w konsultacjach? Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski. Mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.
Więcej informacji na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl
Wypełnij ankietę elektronicznie: www.bydgoszcz.pl/rowery

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się we wtorek, 20 lutego, w godz. 16:30-18:00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.

Ankieta składa się z 5 pytań.

Pytanie

Wskaż lokalizację stojaka rowerowego - to ważne, by wskazana została dokładna lokalizacja, np. numer działki, numer bloku, punkt orientacyjny. 

Tu możesz dołączyć zdjęcie lub fragment mapy

Metryczka

Imię
Nazwisko
E-mail 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz  z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz. 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz. 3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w konsultacjach społecznych. 4.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania w interesie publicznym zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) art. 5a ust. 3 5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. 6.    Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 7.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z konieczności przygotowania raportu z procesu konsultacji społecznych przez Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Czas przetwarzania danych zakończy się 28 kwietnia 2024 r. 8.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) poprawiania swoich danych osobowych, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku: - zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, - potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. e) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.