Konsultacje społeczne dotyczące regulaminu centrum seniorów "Dworcowa 3"


Zapraszamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Bydgoszczy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu regulaminu centrum seniorów "Dworcowa 3".  Ich celem  jest zebranie opinii i uwag do projektu dokumentu.

Kiedy? 15 maja - 5 czerwca 2023 r.
Spotkania dla mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy z udziałem radnych Bydgoskiej Rady Seniorów odbędą się w sali konferencyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. 

- 23 maja w godz. 12-13

- 31 maja w godz. 15-16


Zapoznaj się z projektem regulaminu TUTAJ
Kto może brać udział w konsultacjach? Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski. Mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.
Więcej informacji na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl
Wypełnij ankietę elektronicznie: www.bydgoszcz.pl/centrumseniora

Tutaj wpisz swoje UWAGI:

Pytania o preferencje obecnych i przyszłych seniorów w ramach diagnozowania potrzeb i potencjału osób starszych

 

Z których z niżej wymienionych zajęć lub atrakcji skierowanych do seniorów chciałby/chciałaby Pan/Pani korzystać w Centrum Seniorów „Dworcowa 3”?  Można wybrać kilka odpowiedzi.
zajęcia sportowe
zajęcia edukacyjne
zajęcia komputerowe
zajęcia językowe
zajęcia muzyczne
zajęcia taneczne
zajęcia plastyczne
zajęcia techniczne
warsztaty teatralne
klub filmowy
spotkania towarzyskie (poznawanie nowych osób)
potańcówki
Inne:
W jaki sposób najczęściej SPĘDZA Pan/Pani swój czas wolny? Można wybrać kilka odpowiedzi.
czytam prasę, książki
oglądam telewizję
słucham radia
chodzę do kina, opery, teatru
chodzę do muzeów, na wystawy
korzystam z Internetu
rozwiązuję krzyżówki, łamigłówki
odpoczywam na powietrzu np. spaceruję
opiekuję się wnukami
uprawiam ogród/działkę
uprawiam sport
mam swoje hobby
uczestniczę w spotkaniach kół zainteresowań, klubów itp.
uczestniczę w organizowanych wydarzeniach
spotykam się ze znajomymi
spotykam się z rodziną
podróżuję
Inne:
W jaki sposób CHCIAŁBY/CHCIAŁABY Pan/Pani SPĘDZAĆ swój czas wolny? Można wybrać kilka odpowiedzi.
chodzić do teatru, opery, na koncerty
chodzić do kina
chodzić do muzeów, na wystawy
podróżować, zwiedzać różne ciekawe miejsca
uprawiać sport
poświęcać się swojemu hobby
spędzać czas ze znajomymi
spędzać czas z rodziną
chodzić na spacery i piesze wycieczki
dokształcać się i uzupełniać swoje kwalifikacje
uczyć się języków obcych
uczyć się obsługi komputera
uczestniczyć w działalności jakiejś grupy
czytać książki, gazety
trudno powiedzieć
Inne:

Czy w czasie ostatnich 2 lat był/była Pan/Pani członkiem jakiejś organizacji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia, klubu?

Czy w czasie ostatnich 2 lat był/była Pan/Pani wolontariuszem w jakiejś organizacji, instytytucji lub w ramach akcji?
Czy w czasie ostatnich 2 lat angażował/angażowała się Pan/Pani w działalność na rzecz swojego osiedla (udział w festynach, piknikach, akcjach osiedlowych)?
Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani działać społecznie w organizacjach na rzecz mieszkańców lub pomagać w formie wolontariatu?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
Brak odpowiedzi

Wybierz osiedle na którym mieszkasz
Bartodzieje
Bielawy
Błonie
Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto
Brdyujście
Bydgoszcz Wschód - Siernieczek
Czyżkówko
Flisy
Glinki - Rupienica
Górzyskowo
Jachcice
Kapuściska
Leśne
Łęgnowo
Łęgnowo Wieś
Miedzyń - Prądy
Nowy Fordon
Okole
Osowa Góra
Piaski
Smukała - Opławiec - Janowo
Stary Fordon
Szwederowo
Tatrzańskie
Tereny Nadwiślańskie
Wilczak - Jary
Wyżyny
Wzgórze Wolności
Zimne Wody - Czersko Polskie
Inne: 
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu

Obowiązek informacyjny (Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e, RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 5a. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40, 572). 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego zrealizowania procesu konsultacji społecznych.5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało unieważnieniem głosu.. 6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych. 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: a. dostępu do swoich danych osobowych, b. poprawiania swoich danych osobowych, c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku: i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, iii. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.