Konsultacje społeczne dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+


Uwagi w ramach konsultacji społecznych można zgłaszać w dniach 4 maja - 5 czerwca 2018r.

 

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.bydgoszcz.pl   
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Funduszy Europejskich, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, z dopiskiem REWITALIZACJA 
  • bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Funduszy Europejskich, ul. Grudziądzka  9-15 (bud. B), w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy


Ankieta składa się z 8 pytań
Pytania konsultacyjne


* Typ interesariusza
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
* Nazwa Instytucji złaszającej uwagę/imię i nazwisko osoby zgłaszającej

* Dane kontaktowe (numer telefonu/mail)

* Obszar zamieszkania/prowadzenia działalności
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Zapis w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji, do którego zgłaszane są uwagi

* Treść uwagi - proponowany zapis

* Uzasadnienie zgłaszanej uwagi

*

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Oświadczam, że dane, które zawarłem/-am w formularzu są zgodne z prawdą. Informacja: podane dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zebrania opinii na temat projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną: Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących rewitalizacji drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz.U.2002; 144 poz. 1204 z późn. zm.)