Konsultacje społeczne w sprawie Bydgoskich Standardów Zieleni


Zapraszamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Bydgoszczy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Bydgoskich Standardów Zieleni

Kiedy?  wypełnij kartę konsultacyjną do 10 grudnia 2023 r.

Zapoznaj się z projektem programu TUTAJ

Kto może brać udział w konsultacjach? Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski. Mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.

Więcej informacji na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl


Wszytskei materiały i karta konsultacyjna:  www.bydgoszcz.pl/zielen 

Zgłoś uwagi do projektu programu Bydgoskich Standardów Zieleni

 

 

Przy zgłaszaniu uwag proszę o wskazanie:
- część dokumentu, do którego odnosi się opinia/propozycja, nr str.
- treść opinii/propozycji   
- uzasadnienie opinii/propozycji

 

Inne UWAGI:

Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu

Obowiązek informacyjny (Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e, RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 5a. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40, 572). 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego zrealizowania procesu konsultacji społecznych.5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało unieważnieniem głosu.. 6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych. 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: a. dostępu do swoich danych osobowych, b. poprawiania swoich danych osobowych, c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku: i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, iii. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.