Pomoc Ukrainie


Chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy? Prosimy, wypełnij ankietę.

Więcej informacji na stronie http://www.bydgoszcz.pl/ukraina

kontakt: ukraina@um.bydgoszcz.pl

Rodzaj udzielanej pomocy:
rzeczowa
finansowa
obsługa prawna
pomoc medyczna
tłumaczenie
lokale
praca
edukacja
transport
inne
Możliwy zakres pomocy:

Imię i nazwisko zgłaszającego:
Telefon:
Adres e-mail:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie:

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a, RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1,85-102 Bydgoszcz

2.    W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1,85-102 Bydgoszcz

3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

4.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imienia, nazwiska, telefonu i adresu e- mail, w celu zgłoszenia oferty pomocy potrzebującym uchodźcom z Ukrainy.

5.    Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości zgłoszenia o którym mowa wyżej.

6.    Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.    Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych oraz osoby i organizacje zapewniające pomoc uchodźcom.

8.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do udzielenia pomocy.

9.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a.    Dostępu do swoich danych osobowych.

b.    Poprawiania swoich danych osobowych.

c.    Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy przesłać stosowną informację na adres bks@um.bydgoszcz.pl.

d.    Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

e.    Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

i.    zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

ii.    potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f.     Do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów informatycznych).

g.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.