Formularz zgłoszeniowy programu Bydgoski Budżet Obywatelski w 2023 roku


Informacje o programie Bydgoski Budżet Obywatelski znajdują się na stronie www.bdgbo.pl

Pytania i odpowiedzi na temat zgłaszania pomysłów do Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego znajdują się TUTAJ

Termin zgłaszania projektów przez mieszkańców do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego: 25 kwietnia godz. 12.00 -  6 czerwca godz. 12.00.

Kontakt:
Skontaktuj się z nami na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo INSTAGRAM
mail: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl
Lista osób do kontaktu w sprawie zgłaszania projektów do programu Bydgoski Budżet Obywatelski TUTAJ
Zasady programu Bydgoski Budżet Obywatelski TUTAJ
Lista zgłoszonych dotychczas projektów TUTAJ

1. Kategoria projektu - zaznacz właściwą kategorię projektu
Osiedlowy
Ponadosiedlowy
Społeczny
Mikroprojekt osiedlowy
2. Nazwa projektu (do 100 znaków)
 (informacja znajdzie się na karcie do głosowania)

3. Lokalizacja (do 200 znaków)

Sprawdź, czy nieruchomość znajduje sie w miejskim zasobie TUTAJ (kliknij)

 

np. nazwa ulicy/ulic, numer/numery porządkowe budynku/budynków, numer działki/obręb działki

W przypadku zadań inwestycyjnych zalecane jest dodanie skanu szkicu lokalizacyjnego, mapki terenu lub zdjęcia lokalizacji.

4. Szacunkowy koszt projektu

Wpisz kwotę w złotych

 

Przykładowe koszty przedsięwzięć realizowanych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego TUTAJ (kliknij)

Projekty osiedlowe: podział pieniędzy na Osiedla dostępny jest TUTAJ (kliknij)

Projekt ponadosiedlowy: wartość 1 projektu nie może być wyższa niż  1.540.000 zł

Projekt społeczny: wartość 1 projektu nie może być wyższa niż  38.600 zł

Mikroprojekty osiedlowe: wartość 1 projektu nie może być wyższa niż 10.000 zł

(informacja znajdzie się na karcie do głosowania)

5. Opis projektu: (do 700 znaków)

 

Zakres przedmiotowy proponowanego projektu – np. działania jakie mają być zrealizowane, co ma być zrobione, zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców.

Przy zgłaszaniu projektu społecznego należy wskazać: charakterystykę projektu z uwzględnieniem jego nazwy, rodzaju i celu, określenie miejsca i ram czasowych projektu, określenie planowanych rezultatów projektu z uwzględnieniem np. liczby osób korzystających z projektu, liczby godzin/wydarzeń, budżetu projektu (zawierającego szacunkowe koszty z podziałem na kategorie tych kosztów np. koszty osobowe, rzeczowe), a także nazwę organizacji pozarządowej w przypadku przewidywanej organizacji projektu społecznego przez organizację pozarządową).

Bardziej rozbudowany opis można przekazać w załączniku

6. Skrócony opis projektu wraz z lokalizacją (do 200 znaków)
 

Lokalizacja poprzez wskazanie nazwy ulicy

(informacja znajdzie się na karcie do głosowania)

7. Załączniki

Do projektu może być dołączone do 6 załączników w formie elektronicznej. Całkowita wielkość załączników nie może być większa niż 25 MB. Załączniki nie mogą być sprzeczne z zakresem projektu zawartym w poszczególnych polach.

 

W przypadku zadań inwestycyjnych zalecane jest dodanie skanu szkicu lokalizacyjnego,mapki terenu lub zdjęcia lokalizacji.

W przypadku projektów ponadosiedlowych do projektu muszą być załączone co najmniej 3 uchwały Rad Osiedla z terenu Miasta Bydgoszczy popierające projekt, które muszą być dostarczone do Urzędu Miasta - Bydgoszczy, w teminie do 27 lipca 2023 r. Wzór (kliknij)

Przy zgłaszaniu projektu społecznego należy wskazać: charakterystykę projektu z uwzględnieniem jego nazwy, rodzaju i celu, określenie miejsca i ram czasowych projektu, określenie planowanych rezultatów projektu z uwzględnieniem np. liczby osób korzystających z projektu, liczby godzin/wydarzeń, budżetu projektu (zawierającego szacunkowe koszty z podziałem na kategorie tych kosztów np. koszty osobowe, rzeczowe) - informacje, w formie załącznia, można przesłać wg. wzoru dostępnego TUTAJ, przykładowe kosztorysy dostępne TUTAJ (pobierz)

W przypadku problemów z załączaniem pliku, prosimy o przesłanie pliku na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl

8. Obowiązek informacyjny RODO

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e, Podanie danych osobowych jest niezbędne do zgłoszenia projektu w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40, 572) oraz uchwały  Nr V/43/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad programu Bydgoski Budżet Obywatelski (Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z 2018 r., poz. 6852).4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia i realizacji projektu w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 5. Niewyrażenie zgody będzie skut-kowało nie zgłoszeniem projektu do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Mia-sta Bydgoszczy. 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu realizacji projektów zgłoszonych do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych. b. Poprawiania swoich danych osobowych. c. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania d. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:I. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, II. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, III. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Imię
10. Nazwisko   
11. Adres korespondencyjny, Bydgoszcz ulica:      
Nr domu   
Nr lokalu
Kod pocztowy
12. Telefon
13. Adres e-mail