Formularz zgłoszeniowy kandydatki/kandydata do wyróżnienia w "Bydgoskich Autografach"


Mieszkańcy i przyjaciele Bydgoszczy zgłaszać mogą swoje propozycje i współdecydować o tym, kto w tym roku zostanie uhonorowany zaszczytnym Bydgoskim Autografem. 

Te wyjątkowe wyróżnienia trafiają do osób żyjących, szczególnie zasłużonych dla kształtowania pozytywnego wizerunku Bydgoszczy. 
Na Państwa propozycje czekamy do 20 sierpnia br.

Przypominamy, że każdy złożyć może nie więcej niż trzy zgłoszenia. Przyjmowane będę wyłącznie zgłoszenia z uzasadnieniami oraz z załączoną, wymaganą rekomendacją.

Więcej informacji na stronie www.bydgoszcz.pl/autografy 

Kontakt: autografy@um.bydgoszcz.pl

Imię i nazwisko kandydata/kandydatki do wyróżnienia:
Opis zasług uzasadniających przyznanie wyróżnienia:

Wymagany załącznik

Rekomendacja kandydatury przez organizację pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, fundację, klub sportowy, organizację studencką, izbę zawodową, koło naukowe, instytucję kultury, placówkę oświatową lub uczelnię. Formularz rekomendacji do pobrania TUTAJ.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Telefon:
Adres e-mail:

      1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

 1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imienia, nazwiska, telefonu i adresu e-mail,
  w celu zgłoszenia kandydata do wyróżnienia w „Bydgoskich Autografach”.
 3. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości zgłoszenia o którym mowa wyżej.
 4. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do wyboru wyróżnionych osób.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Poprawiania swoich danych osobowych.
  3. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy przesłać stosowną informację na adres bks@um.bydgoszcz.pl.
  4. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  5. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania 
   w przypadku:
   1. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
   2. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  6. Do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
   do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi
   oraz przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych
   z użyciem systemów informatycznych).
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.