Akcja konsultacja!


                                                      

Ankieta składa się z 12 pytań.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Dane uczestnika

2.Imię
1. Nazwisko
3. Telefon kontaktowy
 

tylko cyfry

4. Adres e-mail
 

na który wysłane zostanie potwierdzenie

Pytania szczegółowe

Status na rynku pracy:
Prowadzę działalność gospodarczą
Bezrobotny
Uczący się
Zatrudniony
Nie dotyczy
Inne:
Charakter prowadzonej działalności /  planowanej działalności gospodarczej:
Handel
Usługi
Produkcja
Inne:

Forma prawna prowadzenia działalności / planowana forma prawna działalności gospodarczej:

Osoba fizyczna
Osoba cywilna
Spółka jawna
Inne:
Zapotrzebowanie na kapitał dla prowadzonej / planowanej działalności gospodarczej:
do 20 tys. zł
do 50 tys. zł
do 100 tys. zł
do 200 tys. zł
powyżej 200 tys. zł
Czy prowadzisz działalność gospodarczą?
Okres działania aktualnie prowadzonej działalności (jeżeli jesteś osobą planującą otwarcie działalności gospodarczej zaznacz nie dotyczy).
Poniżej roku
1-3 lata
Powyżej 3 lat
Nie dotyczy

Zakres potrzebnych / poszukiwanych informacji:

Informacje o tzw. „pożyczkach unijnych”
Informacje o pożyczce płynnościowej
Informacje o dostępnych programach wsparcia w związku z koronawirusem
Inne:

Dane osobowe

Zgoda na przetwarzanie danych
Oświadczam, że zostałem zapoznany z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych, jakim jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, KRS 0000489734, tel. 48 52 585 88 23, e-mail: barr@barr.pl i zapoznałem się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie internetowej: https://barr.pl/rozwijaj-biznes-w-bydgoszczy/konsultacje-online/