Ankieta dotycząca wywozu odpadów komunalnych (śmieci) po 1 stycznia 2020r.


Kontakt: odpady@um.bydgoszcz.pl Tel. 52-58-59-178

Ankieta w wersji papierowej dostępna jest TUTAJ.

Kiedy? 21 stycznia – 18 lutego 2019 r.
Kto może brać udział w konsultacjach? Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski. Mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.
więcej infomacji na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl
Zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.(Dz.U. poz .19)

 

 

Bioodpady to – zgodnie z ustawą o odpadach – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne. 

 

W ankiecie konsultacyjnej przez słowo „opłata” rozumie się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UWAGA! Propozycja zwiększenia zakresu usług świadczonych przez Miasto, może wpłynąć  na wysokość opłaty.

* Prosimy o zaznaczenie znaku odpowiedniego pola.
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci. 


W zamian za opłatę Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie następujące usługi: odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
- w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego - z częstotliwością co 14 dni;
- w przypadku budynku mieszkalnego innego niż jednorodzinny -z częstotliwością co 7 dni.

Uwagi do propozycji:

 


Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci. 

W zamian za opłatę Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie następujące usługi: odbiór odpadów segregowanych: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła - z częstotliwością co 28 dni.
 

Uwagi do propozycji:

 


Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci.


W zamian za opłatę Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie usługę odbioru bioodpadów:
1) Z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych:
- raz w miesiącu – w styczniu, lutym, grudniu,
- cztery razy w miesiącu – w październiku, listopadzie,
- dwa razy w miesiącu – pozostałe miesiące,
2)  z nieruchomości innych niż jednorodzinne: raz w tygodniu
 

Uwagi do propozycji:

 


Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci.


W zamian za opłatę Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie usługę odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w lokalach mieszkalnych, zdeponowanych w worku (dostarczanym przez Miasto) o pojemności
1 m3, - z częstotliwością raz w roku na samodzielny lokal mieszkalny.
 

Uwagi do propozycji:


Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci.


W zamian za opłatę Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie usługę odbioru odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych powstających w lokalach mieszkalnych -
z częstotliwością raz na miesiąc w budynkach inne niż jednorodzinne, w jednorodzinnych raz na kwartał.
 

Uwagi do propozycji:

 


Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci.


W zamian za opłatę Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie usługę odbioru przeterminowanych leków powstających w lokalach mieszkalnych, zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Bydgoszczy - z częstotliwością nie rzadziej niż co 2 miesiące lub 1 raz w miesiącu na zgłoszenie.
 

Uwagi do propozycji:

 


2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY (działalność gastronomiczna, usługowa).

 

Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci. 
W zamian za opłatę Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie usługę odbioru  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni.
 

Uwagi do propozycji:

 


Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci. 
W zamian za opłatę Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie następujące usługi: odbiór odpadów segregowanych: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła - z częstotliwością co 28 dni.
 

Uwagi do propozycji:


Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci. 
W zamian za opłatę Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie usługę odbioru bioodpadów - z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni.
 

Uwagi do propozycji:


Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci.
Nieruchomość należy wyposażyć w szczelne, zamykane i o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o pojemności nie mniejszej niż:
a) 240 litrów – dla nieruchomości prowadzącej działalność gastronomiczną.
b) 180 litrów - dla nieruchomości lub części nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej,
c) 120 litrów - dla nieruchomości lub części nieruchomości innej niż wymieniona w lit. a.

 

Uwagi do propozycji:

 


3. RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE

 

Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci. 
W zamian za opłatę Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie usługę odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni w okresie od 1 kwietnia do 15 października,
w okresie od 16 października do 31 marca nie rzadziej niż co 28 dni.
 

Uwagi do propozycji:

 


Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci. 
W zamian za opłatę Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie następujące usługi: odbiór odpadów segregowanych: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła - z częstotliwością nie rzadziej niż nie rzadziej niż co 28 dni w okresie od 1 kwietnia do 15 października, w okresie od 16 października do 31 marca nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 

Uwagi do propozycji:


Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci.
W zamian za opłatę Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie usługę odbioru bioodpadów - z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni w okresie od 1 kwietnia do 15 października, w okresie od 16 października do 31 marca nie rzadziej niż raz na 28 dni.
 

Uwagi do propozycji:

 


Propozycja zapisu w zasadach dot. wywozu śmieci. 
W zamian za opłatę Miasto Bydgoszcz świadczyć będzie usługę odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - z częstotliwością raz na miesiąc w okresie od 15 kwietnia do 15 października.
 

Uwagi do propozycji:


Inne uwagi do funkcjonujących zasad: