Formularz zgłoszeniowy projektu do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego


Informacje o programie Bydgoski Budżet Obywatelski znajdują się na stronie www.bdgbo.pl

 
zgłaszanie projektów osiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia 2018 r. - 31 maja 2018 r. upłynął termin zgłaszania projektów osiedlowych
 
zgłaszanie projektów ponadosiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia 2018 r.- 30 czerwca 2018 r..

kontakt
 
 
 
tel. 52 58 58 926
tel. kom. 785 251 085 (napisz sms)
 
 
 

 


Pytania


* Nazwa zadania (do 80 znaków)

*

Lokalizacja, miejsce realizacji zadania: (miejsce lub obszar, w na którym ma być realizowany projekt oraz osiedle). (do 150 znaków)

Sprawdź nieruchomość czy znajduje sie:w miejskim zasobie (kliknij)


Wskaż na mapie proponowaną lokalizację (pole nieobowiązkowe)

 


Proszę przeciągnąć i upuścić szpilkę we właściwe miejsce. Można także kliknąć prawym przyciskiem na mapie, aby przesunąć szpilkę.
HelpProszę zaznaczyć proponowane miejsce na mapie - kliknij prawym klawiszem myszki na mapie (pole nieobowiązkowe)
* Rodzaj projektu
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
Help1 mieszkaniec może złożyć maksymalnie 3 projekty osiedlowe i 3 projekty ponadosiedlowe
Aby zgłaszany projekt ponadosiedlowy mógł zostać POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANY musi:
•             uzyskać pozytywną opinię przynajmniej 3 Rad Osiedla (opinie muszą być wydane przed zgłoszeniem projektu)
•             nie może przekraczać 50% puli przeznaczonej na zadania ponadosiedlowe - wartość projektu nie może być wyższa niż 1,652 mln zł
•             wnioskodawca zwraca się do Rad Osiedli z wnioskiem o pozytywne opinie.- kontakt do Rad Osiedli(kliknij)
•             Rada Osiedla wydaje opinię w formie uchwały – wzór stanowi załącznik do Regulaminu BBO

*

Szacunkowy koszt zadania w złotych (musi uwzględnić również koszt odpowiedniego oznakowania projektu.

Przykładowe koszty przedsięwzięć realizowanych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego link (klikniJ)

Podział pieniędzy na Osiedla dostępny jest tutaj (kliknij)


W tym polu można wpisać tylko liczby.

HelpWpisz kwotę w złotych bez kropek i przecinków
* Opis zadania: (zakres przedmiotowy proponowanego projektu – działania jakie mają być zrealizowane, zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców). (do 400 znaków, pozostała treść opisu może znajdować się w załącznikach)

HelpPozostała treść opisu może zostać ujęta w Załącznikach
Załączniki
Proszę przesłać co najwyżej 5 plików
HelpPole nieobowiązkowe
*  Imię  

* Nazwisko

* Nr PESEL
W tym polu można wpisać tylko liczby.

HelpProjekt mogą zgłaszać mieszkańcy Bydgoszczy, którzy ukończyli 16 lat
*

Adres Zamieszkania: Bydgoszcz,

Ulica


* Nr domu  

Nr lokalu

* Kod pocztowy

* Nr telefonu

* Adres e-mail

*