Konsultacje społeczne w sprawie rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski


Kontakt:

budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl

Tel. 52-58-58-926

Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących rozwoju

programu Bydgoski Budżet Obywatelski!

 


 

Kiedy? 10 stycznia – 20 lutego 2019 r.
Kto może brać udział w konsultacjach? Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski. Mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.
więcej infomacji na stronie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego: www.bdgbo.pl

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU:
12 lutego 2019 r. o  godz. 17.00
Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  ul. Gdańska  5

ankieta w wersji WORD

Dotychczasowe zasady BBO

1. Według dotychczasowych zasad BBO mieszkańcy mogą zgłaszać i wybierać projekty osiedlowe i projekty ponadosiedlowe. Dotyczą one dowolnych zadań, które zgodnie z prawem może realizować Miasto Bydgoszcz i są ogólnodostępne. Czy należy zmienić zasady dotyczące projektów osiedlowych i ponadosiedlowych w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim?


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

Uwagi:


2. Czy należy zmienić zasady dotyczące projektów ponadosiedlowych - czy powinny one wykraczać poza obszar jednego osiedla i dotyczyć wyłącznie terenów zielonych, obiektów lub terenów rekreacyjno-sportowych lub infrastruktury, związanej za zróżnicowaną mobilnością?


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

Uwagi:


3. Czy należy wprowadzić dodatkowe ograniczenia co do rodzajów projektów osiedlowych np. nowy plac zabaw lub siłownia plenerowa nie może powstać bliżej niż 500 m od już istniejących?


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

Uwagi:


4. Jakie rodzaje zadań mogłyby być realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, w wydzielonej części skierowanej bezpośrednio do seniorów?


HelpUwagi:

5. Jakie rodzaje zadań mogłyby być realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, w wydzielonej części skierowanej bezpośrednio do młodzieży?


HelpUwagi:

6. Według dotychczasowych zasad BBO mieszkańcy mogą wybierać projekty osiedlowe do kwoty pieniędzy przeznaczonej na dane osiedle. W obecnych zasadach BBO pojedynczy projekt osiedlowy nie może przekraczać więcej niż 75 % pieniędzy na dane osiedle. Projekt może wynosić więcej tylko za zgodą Rady Osiedla. Czy należy zmienić zasady BBO w tym zakresie?


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

Uwagi:


7. Według dotychczasowych zasad BBO każdy mieszkaniec może zgłosić 3 projekty osiedlowe i 3 projekty ponadosiedlowe. Czy należy zmienić zasady BBO w celu zmiany ilości możliwych zgłoszonych projektów przez 1 mieszkańca?


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

Uwagi:


8. Według dotychczasowych zasad BBO wystarczy poparcie 1 mieszkańca Bydgoszczy (samego projektodawcy) w celu zgłoszenia projektu. Czy w BBO należy wprowadzić obowiązek uzyskania poparcia grupy mieszkańców w celu zgłoszenia projektu?


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

Uwagi:


9. W dotychczasowym formularzu zgłoszeniowym projektu należało podać: nazwę projektu, opis projektu, lokalizację, szacunkowy koszt, dane kontaktowe. Czy należy zmienić dane zawarte w  formularzu zgłoszeniowym projektu?


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

Uwagi:


10. Według dotychczasowych zasad BBO Rady Osiedla opiniują projekty zgłoszone przez mieszkańców do BBO. Rady Osiedla wskazują, które projekty mają opinię pozytywną, a które negatywną. Opinie Rad Osiedla widoczne są na kartach do głosowania. Ponadto by zgłosić projekt ponadosiedlowy mieszkaniec musi uzyskać poparcie co najmniej 3 Rad Osiedla. Rady Osiedla biorą udział w realizacji wybranych projektów. Czy należy zmienić zasady dotyczące roli Rad Osiedla
w BBO?


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

Uwagi:


11. Czy w zasadach BBO należy dokonać zmian dotyczących etapu ZGŁASZANIA PROJEKTÓW?


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

Uwagi:


12. Czy w zasadach BBO należy dokonać zmian dotyczących etapu WERYFIKACJI PROJEKTÓW?


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

Uwagi:


13. Czy w zasadach BBO należy dokonać zmian dotyczących etapu GŁOSOWANIA NA PROJEKTY?


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

Uwagi:


14. Inne propozycje do kolejnej edycji  BBO.

* Imię      

* Nazwisko

* Wybierz osiedle:
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Czy zgłaszałeś/aś projekt do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
* Czy głosowałeś/aś na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
* Podaj swój wiek w latach
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
Nr telefonu

Adres e-mail

*